Wniosek powoda o przedłużenie uchybionego terminu
………….., dnia ……………
Do
Sądu Rejonowego
Wydział Cywilny
w …………….
Powód:……………..,
zam. ……………………..
Pozwany:………………..
zam. …………………
Sygn. akt ………………..
WNIOSEK POWODA
o przywrócenie uchybionego terminu
Wnoszę o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie tutejszego
Sądu z dnia ……………….. o zawieszeniu postępowania.
UZASADNIENIE
(przytoczyć okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jan Nowak
.............................
Załączniki:
1) odpis wniosku,
2) zażalenie oraz odpis zażalenia.
Uwaga: Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania czynności należy dokonać
tej czynności procesowej.


  PRZEJDŹ NA FORUM