Pozew o alimenty
…………., dnia ...................
Sąd Rejonowy
w …………………..
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Powód małol: .............., zastąpiony przez matkę ......., oboje zam. ..................................
Pozwany: ........................................, zam. ...................................................
(Imię i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania)


POZEW O ALIMENTY
Imieniem małoletniego powoda wnoszę o:
1) zasądzenie od pozwanego ........................... na rzecz małoletniego ........................... tytułem
alimentów kwoty po ............ zł miesięcznie, płatną do rąk matki małoletniego ..........................
od dnia .................. poczynając, do dnia .....-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi
odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat;
2) wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego na rozprawę;
3) nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;
4) zasądzenie od pozwanego na rzecz mał. powoda kosztów procesu.
UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(w uzasadnieniu należy wskazać: składniki kosztów utrzymania dziecka, określić kwotowo koszt jego
miesięcznego utrzymania, sytuację rodzinną, zarobkową i majątkową każdego z rodziców: osoby będące
na ich utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy i wysokość zarobków, posiadany majątek).
.........................................
(własnoręczny podpis)
Załączniki:
1) odpis pozwu,
2) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego,
3) odpis zupełny aktu urodzenia - jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie,
4) zaświadczenie o wysokości dochodów.


  PRZEJDŹ NA FORUM