Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem
……………………, dnia ...................
Imię, nazwisko,
dokładny adres zamieszkania.


Sąd Rejonowy
w ………………………..
Wydział (wpisać nazwę wydziału) /
Sąd Okręgowy w………………..
Wydział (wpisać nazwę wydziału)
Sygn. akt ..............


Wnoszę o wydanie odpisu wyroku / postanowienia z dnia .................... z uzasadnieniem.
................................................
(własnoręczny podpis)


Wniosek nie podlega opłacie.


  PRZEJDŹ NA FORUM