NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » PRZEMOC W RODZINIE » PRZEMOC KOBIECA

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

Przemoc kobieca

  
Admin
03.08.2009 13:55:06
poziom 6Grupa: Administrator 

Lokalizacja: Admin

Posty: 1591 #299089
Od: 2009-6-1
Przemoc towarzyszy człowiekowi od niepamiętnych czasów i jest wpisana w jego naturę. Do niedawna mówiło się o zjawisku przemocy najczęściej tylko w kontekście kobiety-ofiary i mężczyzny-sprawcy. Problem przemocy domowej ze strony kobiet wobec mężczyzn był pomijany, marginalizowany, uznawany za mniej szkodliwy. W wielu publikacjach poruszających problem przemocy domowej mężczyzna przedstawiany jest jako ten silniejszy, bardziej agresywny, a tym samym mniej narażonym na przemoc ze strony partnerki.
Wciąż powszechny jest stereotyp silnego mężczyzny i słabej kobiety w obrębie kultury Zachodu, wiele osób wątpi w realność zjawiska przemocy wobec mężczyzn, a wielu mężczyzn nie przyznaje się, że doznaje przemocy ze strony swoich żon, bojąc się ośmieszenia. O przemocy wobec mężczyzn najczęściej mówi się w kontekście różnych scen komicznych i dowcipów.

O tym jak błędny jest to obraz świadczą coraz liczniejsze badania i statystyki. Do niedawna powszechne było przekonanie, że odsetek mężczyzn będących ofiarami jest znikomy. Wciąż pojawiają się dane wskazujące, ze mężczyźni stanowią 3 % ofiar przemocy. Wg danych Policji w w 1999 roku stanowili oni 4,3 % ofiar, a w 2007 roku 6,4 %. Wg badań przeprowadzonych przez TNS OBOP z 2007 roku wynika, że kobiety stanowią 57 % ofiar przemocy, a męzczyźni 43 % ofiar. Potwierdza to zatem fakt, że skłonnosć do stosowania przemocy u obu płci jest zbliżona. Z tych samych badań wynika również, że mężczyźni są mniej skłonni do przyznawania się, że są ofiarami przemocy. Nasuwa się pytanie skąd wynika rozbieżność między staystykami Policji a badaniem TNS OBOP? Doświadczenia organizacji zrzeszonych w Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Ojcostwa pokazują, że może to wynikać z nieumiejętności definiowania przemocy przez Policję, schematyczne podejście do problemu i przyjmowanie a priori, że osoba zgłaszająca (najczęściej kobieta), że jest ofiarą zawsze mówi prawdę. Policja wciąż hołduje mitowi bezbronnej kobiety i agresywnego mężczyzny.

Wegług badań Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, wykonanych w 2004 r. na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na grupie 1000 dorosłych mieszkańców stolicy do policzkowania wobec partnera przyznało się 6% kobiet i 4% mężczyzn, do popychania i szarpania - 7% kobiet i 11% mężczyzn i do bicia po 3% kobiet i 3% mężczyzn. Przemoc ze strony partnera w tych samych badaniach przedstawia się następująco: policzkowanie - 6% kobiet i 5% mężczyzn, szarpanie - 16% kobiet i 16% mężczyzn, bicie - 8% kobiet i 4% mężczyzn. Raport CBOS „Przemoc i konflikty w domu" z lutego 2005 roku również nie pozostawia wątpliwości: kobiety wyzywają i obrażają partnerów niemal równie często jak mężczyźni swoje partnerki.

W sierpniu 2008 r. Stowarzyszenie na Rzecz Równouprawnienia i Poszanowania Prawa wystąpiło do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z prośbą o udostępnienie danych statystycznych dotyczących zjawiska przemocy domowej. W województwie małopolskim w 2007 roku sprawców przemocy domowej było ogółem 5156, z czego 4,1 % stanowiły kobiety (203 osoby). Uwagę zwraca silna dysproporcja będąca w sprzeczności z najnowszymi badaniami nad zjawiskiem przemocy. Zastanawia również fakt iż wg danych małopolskiej Policji 275 sprawców wymagało udzielenia pomocy medycznej wobec 110 ofiar. Czy zatem osoba, która wymaga pomocy lekarza może być sprawcą? Nie można tego wykluczyć, lecz przytoczone powyżej liczby każą się zastanowić czy Policja nie definiuje zbyt pochopnie sprwcy i ofiary podczas interwencji. Na pewno sprzyja temu konstrukcja tzw. niebieskiej karty, która z góry narzuca funkcjonariuszom zakwalifikowanie jednej strony konfliktu jako ofiary, a drugiej jako sprawcy. Jest to sprzeczne z art. 5 kpk, którego § 1 mówi, że „oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem, a § 2,że „nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego”. Niebieska karta niejako nakazuje funkcjonariuszom wskazanie winnego i pośrednio zwalnia ich z dochodzenia czy osoba zgłaszająca przemoc nie działa manipulacyjnie, czy nie tworzy fałszywych dowodów i czy rzeczywiście jest ofiarą. Tak skonstruowana „niebieska karta” wskazująca kto jest sprawcą, a kto ofiarą jest często dowodem w dochodzeniach prokuratorskich, które właśnie powinny wyjaśnić czy nie ma miejsca działanie manipulacyjne. Komenda Główna Policji zapewnia, że „niebeska karta” nie jest narzędziem procesowym lecz wewnętrznym dokumentem Policji, mimo to jest powszechnie wykorzystywana w sprawach z art. 207 kk.

Skłonność do stosowania przemocy u kobiet i mężczyzn jest zbliżona. Potwierdzają to równiez badania zagraniczne. Sprawcami i ofiarami bywają mężczyźni, jak również kobiety w równym stopniu. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni doświadczają przemocy fizycznej, której sprawcami są ich partnerzy i nierzadko są poddawane z ich strony systematycznym i długotrwałym prześladowaniom. Kobiety stosują wobec swoich partnerów głównie przemoc werbalną w postaci wrzasków i wyzwisk. Przekonanie, że mężczyźni są agresywni, a kobiety bezradne, nie odpowiada prawdzie. Kobiety najcześciej posuwają się do agresji fizycznej w akcie samoobrony lub zemsty za atak ze strony mężczyzny, natomiast mężczyźni częściej inicjują takie konflikty.

W badaniu przeprowadzonym w 1986 r. w Stanach Zjednoczonych ujawniono liczbę 2 milionów mężczyzn, którzy doznawali trwałego znęcania ze strony kobiet i 1,8 miliona kobiet doświadczających trwałego znęcania ze strony mężczyzn. Badanie to ujawiniło również problem, który występuje także w Polsce: mężczyźni ukrywają doznawaną przemoc najczęściej z powodu

wstydu, jak również niedowierzania i lekceważenia problemu przez służby policyjne.

Badania w krajach zachodnich jednoznacznie pokazują, że skłonność do stosowania przemocy jest zbliżona u kobiet i mężczyzn.

Na problem ten zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie z dnia 6 sierpnia 2008 roku do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Rzecznik zwraca uwagę na selektywność zainteresowania tym problemem ze strony właściwych służb i instytucji. Zwraca uwagę także na wadliwość praktyki procesowej w sprawach o znęcanie, która może mieć szczególny wpływ na efekt tych postępowań karnych, w których dochodzi wyłącznie do znęcania się psychicznego, a pokrzywdzonymi są mężczyźni. Działalność Policji i prokuratur w sferze przemocy w rodzinie budzi wiele zastrzeżeń. Wiele postępowań z art. 207 kk jest wszczynanych zbyt pochopnie, często jedynie na podstawie oświadczenia osoby oskarżającej. Nie bada się w trakcie czynności sprawdzających czy dochodzenia wnikliwie sytuacji rodziny. Nie ulega wątpliwości, że atmosfera jak panuje wokół zjawiska przemocy w rodzinie jest szczególnie korzystna dla kobiet. Wiele z nich wykorzystuje to i niesłusznie oskarża partnera w sytuacji konfliktu, gdyż z dużym prawdopodobieństwem takie oskarżenie może zakończyć się wyrokiem skazującym. Cierpią na tym Ci mężczyźni, którzy są autentycznymi ofiarami. Jeśli już zgłoszą gdzieś problem napotykają na niezrozumienie. Policja i prokuratura powinny stać na straży prawa, tymczasem to samo przestępstwo traktują inaczej gdy popełni je mężczyzna, często wykazując się zbytnią nadgorliwością, a inaczej niż popełni je kobieta, którą najczęściej traktuje się łagodniej.

Praktyka pokazuje, że najważniejszym zadaniem jakie stoi przed organizacjami zajmującymi się pomocą ofiarom przemocy, także skupionymi w Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Ojcostwa jest obalenie fałszywych stereotypów dotyczących tzw. przemocy domowej. Doświadczenia tych ostatnich pokazują, że mężczyźni doznający przemocy nie szukają pomocy z różnych powodów, z których najczęściej spotykane to:

obawa przed ośmieszeniem (wstyd i upokorzenie)

przekonanie, że przemoc psychiczna jest mniej szkodliwa niż przemoc fizyczna

przekonanie, że przemoc dotyczy tylko jego osoby, że inni mężczyźni zaś nie mają takich kłopotów

przeświadczenie, że instytucje pomagające ofiarom przemocy zajmują się głównie kobietami

obawa przed samotnością

przeświadczenie, że w każdym małżeństwie istnieje przemoc

przeświadczenie, że skutki przemocy są zbyt małe, by komukolwiek o tym mówić

zniechęcony sposobem w jaki go potraktowano w instytucji udzielającej pomocy ofiarom przestępstw.

Nie istnieją jakieś charakterystyczne zachowania przemocowe dla mężczyzn i kobiet. Jest jednak grupa zachowań, które mężczyźni odbieraja jako te, które sprawiają im ból, a które powszechnie nie są odbierane jako przemocowe, często wbrew jasnym opiniom naukowym. Najczęściej wymieniane to:

inicjowanie sprzeczek z błahych powodów

zakazywanie kontaktów z dziećmi

oczernianie i tworzenie plotek na temat partnera

palenie tytoniu w pomieszczeniu niepalącego

przeszukiwanie kieszeni i rzeczy osobistych

chowanie rzeczy osobistych

rzucanie przedmiotami

grozenie śmiercią swoją lub bliskich partnerowi osób

wmawianie dzieciom, że tata ich nie kocha

zabranianie kontaktu z najbliższą rodziną

nieuzasadniona zazdrość

bezpodstawne wzywanie policji

unikanie rozmów w podstawowych sprawach

wmawianie dzieciom, że tata nie ma nigdy racji

zakazywanie spożywania posiłków dzieciom z rodzicem

awantury z dzieckiem na ręku

udawanie poza domem, że wszystko jest ok, mimo złej sytuacji w rodzinie

zmuszanie dzieci do uczestniczenia w kłótniach rodziców

Podsumowanie

Najnowsze badania burzą mit kobiety jako wyłącznej ofiary przemocy. Pokazują również, że problem przemocy w rodzinie nie jest dostatecznie zbadany. Coraz to nowsze dane ukazują jej nieznane oblicza i burzą wiele stereotypów. Istnieje ogromna potrzeba by przemoc wobec mężczyzn przestała być problemem wstydliwym. Nie ulega wątpliwości, ze takie zjawisko istnieje oraz że jego skala jest o wiele większe niż się dotychczas sądziło.

http://www.rowneprawa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=13
_________________
A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto.
  
Electra21.07.2024 00:07:59
poziom 5

oczka
  
Admin
03.08.2009 13:56:22
poziom 6Grupa: Administrator 

Lokalizacja: Admin

Posty: 1591 #299092
Od: 2009-6-1
Należy obalić mit niewinnej i bezbronnej kobiety, która jest tylko ofiarą, a w rzeczywistości może okazać się największym terrorystą środowiska domowego.

Dlaczego mężczyzna nie szuka pomocy?
Odczuwa wstyd i upokorzenie
strzałka Boi się ośmieszenia
strzałka Może być przekonany, że przemoc dotyczy tylko jego osoby, inni mężczyźni zaś nie mają takich kłopotów
strzałka Ponieważ nie wie, że stosowane wobec niego działania są zachowaniami przemocowymi
strzałka Może myśleć, że nie zasługuje na żadną pomoc i że instytucje pomagające ofiarom przemocy zajmują się głównie kobietami
strzałka Ponieważ boi się życia w pojedynkę i bez dzieci
strzałka Wierzy, że w każdym małżeństwie istnieje przemoc
strzałka Wierzy, że skutki przemocy są zbyt małe, by komukolwiek o tym mówić
strzałka Nie wie, że przemoc psychiczna jest taką sama przemocą jak przemoc fizyczna
strzałka Mógł szukać pomocy, ale okazała się ona mało skuteczna
strzałka Ponieważ został zniechęcony sposobem w jako go potraktowano w instytucji udzielającej pomocy ofiarom przestępstw.

PRZEMOC DOMOWA WOBEC MĘŻCZYZN JEST TAKIM SAMYM PRZESTĘPSTWEM JAK PRZEMOC DOMOWA WOBEC KOBIET!
_________________
A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto.
  
Admin
03.08.2009 13:59:28
poziom 6Grupa: Administrator 

Lokalizacja: Admin

Posty: 1591 #299093
Od: 2009-6-1
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (3): 201-204
Praca poglądowa
Review

The countenances of female violence
MARTA MAKARA-STUDZIÑSKA, ANNA GRZYWA, RENATA TUREK
Z Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie

http://ppn.ipin.edu.pl/archiwum/2005/3/t14n3_6.pdf
_________________
A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto.

Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » PRZEMOC W RODZINIE » PRZEMOC KOBIECA

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

TestHub.pl - opinie, testy, oceny

Marzycielska Poczta. darmowy hosting obrazków darmowy hosting obrazków