NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » REGULACJE PRAWNE » ZADANIA SŁUŻB

Przejdz do dołu stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

Zadania służb

  
Admin
10.11.2009 11:27:18
poziom 6Grupa: Administrator 

Lokalizacja: Admin

Posty: 1590 #360524
Od: 2009-6-1


Ilość edycji wpisu: 2
Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Policja

Do podstawowych zadań policji należy m.in:
1.ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
2.inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zkresie z organami panstwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.
3.wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.
Działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez policję zgodnie z obowiązującym prawem:
strzałkainterwencja,
strzałkasporządzenie dokładnego opisu zdarzenia (notatka urzędowa),
strzałkazatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia,
strzałkawszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa,
strzałkazabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa,
strzałkapodjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy,
strzałkaudzielenie informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy.

Osoby wzywające policję mają prawo do:
strzałkauzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa,
strzałkauzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie - numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki,
strzałkawykorzystania dokumentacji interwencji policyjnej jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,
strzałkazgłoszenia interweniujących policjantów na swiadków w sprawie sądowej.

Prokuratura

Osoby poszkodowane na skutek przemocy domowej, a także świadkowie mogą złożyć w prokuraturze bądź na policji zawiadomienie o przestępstwie ściganym w trybie publiczno-skargowym lub wniosek o ściganie przestępstwa (dotyczy to przestępstw ściganych na wniosek osoby poszkodowanej). W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo prokuratura wspólnie z policją ma obowiązek:
strzałkawszcząć postępowanie przygotowawcze mające na celu sprawdzenie czy faktycznie popełniono przestępstwo,
strzałkawyjaśnienia okoliczności czynu,
strzałkazebrania i zabezpieczenia dowodów,
strzałkaujęcia sprawcy,
strzałkaw uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci
strzałkadozoru policyjnego,
strzałkatymczasowego aresztowania

Działalność gmin

Obowiązek przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególnie w rodzinie z problemem alkoholowym, spoczywa także na samorządach lokalnych. Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań własnych gminy należy m.in. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Możliwości działań na rzecz pomocy ofiarom przemocy domowej podejmowanych na terenie gmin:
1. Udostępnienie rodzinom, w których występuje przemoc, pomocy psychospołecznej i prawnej, poprzez:
a) tworzenie i prowadzenie:
strzałkapunktów informacyjno-konsultacyjnych
strzałkaschronisk dla ofiar przemocy domowej
strzałkaośrodków interwencji kryzysowej
strzałkatelefonów zaufania
strzałkaprogramow środowiskowych

b) inicjowanie powstawania i wspieranie:
strzałkaorganizacji społecznych pomagających ofiarom przemocy domowej,
strzałkagrup wsparcia dla ofiar przemocy domowej,

Zadania te powinny być umieszczone w Gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych. Na realizację tego programu gmina przeznacza środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
2. W przypadku gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu należy powiadomić gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która zgodnie z prawem powinna:
strzałkaprzeprowadzić dokładne rozeznanie sytuacji (wywiad środowiskowy),
strzałkawezwać osobę nadużywająca alkoholu i stosującą przemoc na rozmowę ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich,
strzałkaudzielić wsparcia socjalnego, psychologicznego, prawnego osobom poszkodowanym,
strzałkapoinformować członków rodzin o możliwościach szukania pomocy w zakresie problemów alkoholowych i przemocy domowej,
strzałkaprowadzić dokumentację przypadku,
strzałkaw przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomić organy ścigania,
strzałkaw razie konieczności powiadomić policję i wnioskować o objęcie rodziny działaniami zgodne z kompetencjami, np. wizyty dzielnicowego
strzałkaw razie konieczności powiadomić ośrodek pomocy społecznej i wnioskować o objęcie rodziny działaniami zgodne z kompetencjami,
strzałkawnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie, wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
strzałkawspółpracować z innymi instytucjami i organizacjami pomagającymi ofiarom przemocy domowej w środowisku lokalnym,

Pomoc społeczna

Celem działania pomocy społecznej (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej) jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc społeczna jest udzielania między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny, a także może być konsekwencją dysfunkcji o innym podłożu. Pomocy społecznej udziela się także w przypadku: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Wszystkie te sytuacje mogą sprzyjąć występowaniu przemocy wobec bliskich bądź z niej wynikać. W strukturach lokalnych działają Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni działający zgodnie z ustaloną rejonizacją. W ramach swoich kompetencji i zadań pomoc społeczna:
strzałkaprzeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny lub osoby. (Niebieska karta – załącznik do wywiadu),
strzałkaprzygotowuje wszechstronny plan pomocy,
strzałkamonitoruje efekty podjętych działań,
strzałkapomaga w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych,
strzałkaudziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego lub wskazuje miejsca gdzie można uzyskać taką pomoc,
strzałkaudziela informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy
strzałkaw uzasadnionych przypadkach:
strzałkaudziela pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych,
strzałkaudziela pomocy rzeczowej np. przekazanie odzieży, żywności,
strzałkaudziela zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się
strzałkainformuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym,
strzałkawskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, w tym możliwości otrzymania schronienia np. w schroniskach, hostelach, ośrodkach,
strzałkaw razie potrzeby bądź na życzenie zaintersowanych zwraca się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji,
strzałkaw przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania,
strzałkamoże organizować i prowadzić np. punkty informacyjne, ośrodki pomocy, grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej, świetlice dla dzieci,
strzałkawspółpracuje z innymi instytucjami i organizacjami

Służby zdrowia

Głównym zadaniem służby zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta. Zjawisko przemocy domowej kwalifikuje się do zakresu sytuacji objętych świadczeniami zdrowotnymi ponieważ: a) bardzo często towarzyszą mu wyraźne uszkodzenia zdrowia somatycznego, b) zawsze występują poważne uszkodzenia zdrowia psychicznego. W dziedzinie pomocy ofiarom przemocy domowej, oprócz zadań podstawowych, takich jak np. udzielenie pomocy medycznej, istotne jest:
strzałkarozpoznanie sygnałów świadczących o występowaniu przemocy, szczególnie gdy ofiary bądź świadkowie próbują to ukryć,
strzałkaumiejętoność przeprowadzenia rozmowy umożliwiającej rozpoznanie form przemocy i częstotliwości jej występowania,
strzałkapoiformowanie ofiar o możliwościach szukania pomocy,
strzałkawystawienie na prośbę poszkodowanych zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych obrażeniach.
strzałkapoinformowanie ofiar o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji,
strzałkaw przypadku stwierdzenia takiej konieczności lub na prośbę poszkodowanych powiadomienie innych służb np. pomocy społecznej, policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
strzałkaw przypadku stwierdzenia podczas badania lub podejrzenia popełnienia przestępstwa, np. ślady cięzkiego uszkodzenia ciała, ślady podejrzanych oparzeń, wykorzystania seksualnego, powiadomienie organów ścigania,

Organizacji pozarządowe

Informacja o działalności lokalnych organizacji pozarządowych powinna być dostępna w każdej gminie, w przychodni, poradni, szkole, komisariacie, itp. Organizacje pozarządowe to sa głównie stowarzyszenie, fundacje, kluby. W zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej organizują:
strzałkatelefony zaufania, punkty informacyjno - konsultacyjne, ośrodki pomocy, schroniska, hostele,świetlice dla dzieci

W ramach swojej działalności oferują, m.in.:
strzałkapomoc psychologiczną, w grupie i kontakcie indywidualnym,
strzałkapomoc prawną, w tym pisanie pozwów, wniosków
strzałkapomoc socjalną
strzałkagrupy wsparcia,
strzałkagrupy samopomocowe,
strzałkapomoc socjoterapeutyczną dla dzieci,
strzałkaudział w prowadzeniu wywiadów środowiskowych,
strzałkaudział w pracach zespołów pomagających ofiarom przemocy np. przy gminnej komisji czy ośrodku pomocy społecznej,
strzałkaudział w interwencjach,
strzałkapilotowanie przypadków,
strzałkapomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych

Współpraca służb i instytucji:

Ofiary przemocy domowej potrzebują zwykle pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej, socjalnej, medycznej, a także wsparcia. Niezmiernie istotna jest współpraca i przepływ informacji pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, a co za tym idzie tworzenie koalicji lokalnych. Czynniki sprzyjające podniesieniu skuteczności pomocy ofiarom przemocy domowej świadczonej przez różna służby:
strzałkatworzenie zespołów pomocowych składających się z przedstawicieli różnych instytucji, np. policjant, pracownik socjalny, lekarz, pedagog,
strzałkaznajomość miejsc, osób, możliwości udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
strzałkaprzekazywanie i zbieranie informacji od poszczególnych osób i instytucji pomagających rodzinom,
strzałkakonsekwentne egzekwowanie świadczeń wynikających z zadań i kompetencji poszczególnych instytucji,
strzałkapodnoszenie kwalifikacji pracowników w dziedzinie zjawiska przemocy domowej oraz sposobów skutecznej interwencji i możliwości pomocy,
strzałkaodpowiednia dokumentacja poszczególnych przypadków, form udzielania pomocy i efektów. Uwaga: odpowiednio prowadzona dokumentacja jest niezwykle pomocna w ewentualnym postępowaniu karnym przeciwko sprawcy.


Żródło: http://www.niebieskalinia.pl/
_________________
A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,
z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto.
  
Electra04.12.2022 02:25:12
poziom 5

oczka

Przejdz do góry stronyStrona: 1 / 1    strony: [1]

  << Pierwsza      < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » REGULACJE PRAWNE » ZADANIA SŁUŻB

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

randki | własny sklep internetowy | promocje | darmowe forum | sklepy | opinie, testy, oceny

Marzycielska Poczta. darmowy hosting obrazków darmowy hosting obrazków